ระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System)

ประกันคุณภาพ

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
read more>> ประกาศ วันที่ 8 เมษายน 64 04:18 update ล่าสุด 8 เมษายน 64 04:18
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
7 view     0 ความคิดเห็น
 
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และสถาบัน (หลักสูตรที่5 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
read more>> ประกาศ วันที่ 29 ธันวาคม 63 03:56 update ล่าสุด 29 ธันวาคม 63 03:56
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
16 view     0 ความคิดเห็น
 
เทคนิคการบริการที่เป็นเลิศเหนือความคาดหมาย Excellent Service Behavior.
read more>> ประกาศ วันที่ 5 พฤศจิกายน 63 03:18 update ล่าสุด 5 พฤศจิกายน 63 03:18
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
24 view     0 ความคิดเห็น
 
การพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร
read more>> ประกาศ วันที่ 28 สิงหาคม 63 02:38 update ล่าสุด 28 สิงหาคม 63 02:38
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
37 view     0 ความคิดเห็น
 
หลักการเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม
read more>> ประกาศ วันที่ 4 สิงหาคม 63 02:50 update ล่าสุด 4 สิงหาคม 63 02:50
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
56 view     0 ความคิดเห็น
 
เทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษา พร้อมข้อควรระวัง รุ่นที่2
read more>> ประกาศ วันที่ 28 มกราคม 63 06:23 update ล่าสุด 28 มกราคม 63 06:23
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
80 view     0 ความคิดเห็น
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากร ปีงบประมาณ2562 หลักสูตร : เทคนิคบริหารคนบนความแตกต่างในองค์กร (บริหารคนต่างขั้ว ปรับตัวเข้าหากัน)
read more>> ประกาศ วันที่ 20 สิงหาคม 62 02:34 update ล่าสุด 20 สิงหาคม 62 02:36
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
80 view     0 ความคิดเห็น
 
โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร : เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติการจากงานประจำและเทคนิคการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ
read more>> ประกาศ วันที่ 20 สิงหาคม 62 02:20 update ล่าสุด 20 สิงหาคม 62 02:20
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
74 view     0 ความคิดเห็น
 
การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
read more>> ประกาศ วันที่ 24 ธันวาคม 61 07:14 update ล่าสุด 24 ธันวาคม 61 07:14
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
106 view     0 ความคิดเห็น
 
โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการครั้งที่7 เรื่อง Digital Transformations
read more>> ประกาศ วันที่ 28 พฤศจิกายน 61 07:39 update ล่าสุด 28 พฤศจิกายน 61 07:39
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
127 view     0 ความคิดเห็น
 
การคิดอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาคน และเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จให้กับองค์กร
read more>> ประกาศ วันที่ 26 เมษายน 61 07:57 update ล่าสุด 26 เมษายน 61 07:57
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
125 view     0 ความคิดเห็น
 
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม
read more>> ประกาศ วันที่ 26 ธันวาคม 60 08:51 update ล่าสุด 26 ธันวาคม 60 08:51
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
110 view     0 ความคิดเห็น
 
ห้องสมุดมิติใหม่กับการพัฒนาศักยภาพการบริการในยุคดิจิทัล
read more>> ประกาศ วันที่ 27 กรกฎาคม 60 02:33 update ล่าสุด 4 ธันวาคม 60 03:17
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
116 view     0 ความคิดเห็น
 
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพคุณภาพการศึกษาภายใน
read more>> ประกาศ วันที่ 21 สิงหาคม 58 02:06 update ล่าสุด 21 สิงหาคม 58 02:06
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
289 view     0 ความคิดเห็น
 
การจัดหมวดหมู่ด้วยระบบทศนิยมดิวอี
read more>> ประกาศ วันที่ 3 สิงหาคม 58 02:31 update ล่าสุด 3 สิงหาคม 58 02:31
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
295 view     0 ความคิดเห็น
 
ทักษะแห่งความสำเร็จในการทำงานยุคศตวรรษที่ 21
read more>> ประกาศ วันที่ 18 พฤศจิกายน 57 02:16 update ล่าสุด 18 พฤศจิกายน 57 02:16
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
374 view     0 ความคิดเห็น
 
การแปลงนโยบายสู่แผนงาน โครงการและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ของคณะวิทยาการจัดการปี 2557
read more>> ประกาศ วันที่ 17 เมษายน 57 03:59 update ล่าสุด 17 เมษายน 57 03:59
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
407 view     0 ความคิดเห็น
 
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา หลักสูตร 2
read more>> ประกาศ วันที่ 17 เมษายน 57 03:55 update ล่าสุด 17 เมษายน 57 03:55
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
382 view     0 ความคิดเห็น
 
ประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรมและศึกษาดูงาน ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
read more>> ประกาศ วันที่ 3 ตุลาคม 56 14:11 update ล่าสุด 3 ตุลาคม 56 14:11
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
451 view     0 ความคิดเห็น
 
เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกคณะวิทยาการจัดการ
read more>> ประกาศ วันที่ 19 สิงหาคม 56 09:13 update ล่าสุด 19 สิงหาคม 56 09:23
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
470 view     0 ความคิดเห็น
 
หน้า : [1] 2 > >>

ปฏิทินข่าวกิจกรรม

เมษายน 2564
พฤ อา
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

คลังเก็บความรู้