ผลงานนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ C M R U

ลงทะเบียน  เข้าสู่ระบบ

ลำดับที่
ตัวอย่างงาน
รายการผลงานนักศึกษา
รายละเอียดนักศึกษา
บันทึกเมื่อ
17

สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI การอบรมพนักงานใหม่ร้านเดอะสลัดคอมเซปท์

ศรัณย์ ใจคำมา
17xxxx
คธ
17/6/2559
16

การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ สอนแยกขยะ เรื่อง ป๋องแป๋งแยกขยะกู้โลก

วิรัญญา รอดชาวนา
16xxxx
คธ
17/6/2559
15

การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง พลังงานทดแทน

กัลยาณี อินต๊ะคำ
15xxxx
คธ
17/6/2559
14

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาห้องสมุดและการค้นคว้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมตตาศึดษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทินกร เพเมียะ
14xxxx
คธ
17/6/2559
13

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วขสอน เรื่อง วิทยาศษสตร์ ป.6

สกุลลักษณ์ พรมโน
13xxxx
คธ
17/6/2559
12

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ภารูวัชร ณ เชียงใหม่
12xxxx
คธ
17/6/2559
11

การพัฒนาเว็บไซต์การจัดรูปแบบบรรณานุกรมแบบ APA และ IEEE

วราภรณ์ มายะ
11xxxx
คธ
17/6/2559
10

การสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการซื้อในตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาระบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์

รุ่งอรุณ เจริญวัย
10xxxx
คธ
17/6/2559
9

การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์หอพักไพศาลเกสท์เฮาส์

ประกายพร วังทูล
9xxxx
คธ
17/6/2559
8

การพัฒนาเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หทัยรัตน์ มณีวรรณ์
8xxxx
คธ
17/6/2559
7

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-commerce)ฟาร์มเพาะเลี้ยงและจำหน่ายปลาหมอสีสารภีครอสบรีด

นัยน์ภัค หงษ์รัตน์
7xxxx
คธ
17/6/2559
6

สื่อประกอบการเรียนการสอน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเงิน

วัชระ คำมาเร็ว
6xxxx
คธ
16/6/2559
5

การพัฒนาระบบตรวจการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาออนไลน์

ชลกานต์ เอกจิตร
5xxxx
คธ
16/6/2559
4

การพัฒนาการ์ตูนแอนนิเมชั่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสวนสัตว์เชียงใหม่

วสันต์ จันทร์บุญเรือง
4xxxx
คธ
16/6/2559
3

สื่อการสอนสองภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

จิระดา หมดสี
3xxxx
คธ
16/6/2559
2

ระบบบริหารจัดการ

อัจจิมา เมืองก้อนกาศ
2xxxx
คธ
16/6/2559
1

การพัฒนาการ์ตูนแอนนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง มหัศจรรย์ร่างกายของเรา

นางสาวสุพัตรา ฆ้องเล็ก
1xxxx
คธ
16/6/2559