อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ C M R U

9/12/2558

อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์

อาจารย์

053-885817

kallaya_jai@cmru.ac.th

อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์