คณาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ C M R U

ลำดับที่
รายการ
ตำแหน่ง
ปรับปรุงเมื่อ
0 อาจารย์
30/8/0
1 หัวหน้าภาควิชา
13/6/0
2 อาจารย์
9/12/2558
3 อาจารย์
26/1/2559
4 อาจารย์
9/12/2558
5 อาจารย์
9/12/2558
6 อาจารย์
9/12/2558
7 อาจารย์
23/1/0
8 อาจารย์
9/12/2558
9 อาจารย์
6/12/0
10 อาจารย์
6/12/0