ลงทะเบียนใช้งานระบบผลงานนักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ C M R U


14/08/2563

 ยกเลิกการลงทะเบียน

 

*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงทะเบียน

*กรุณากรอกข้อความตามความเป็นจริง

*ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเท่านั้น

*ขอสงวนสิทธิ์ลบรายการที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์