< ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลงานนักศึกษาของ ประกายพร วังทูล

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ BCOM ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17/6/2559

ประกายพร วังทูล

9xxxx คธ

การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์หอพักไพศาลเกสท์เฮาส์

อาจารย์พิชญา ชัยพิลผลิน

รายการผลงานนักศึกษาทั้งหมด 

**พบปัญหากรุณาติดต่อ 053-885817 (ดร.กัลยา ใจรักษ์)