< ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลงานนักศึกษาของ วัชระ คำมาเร็ว

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ BCOM ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

16/6/2559

วัชระ คำมาเร็ว

6xxxx คธ

สื่อประกอบการเรียนการสอน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเงิน

อาจารย์วลัยพร สุพรรณ

รายการผลงานนักศึกษาทั้งหมด 

**พบปัญหากรุณาติดต่อ 053-885817 (ดร.กัลยา ใจรักษ์)