< ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลงานนักศึกษาของ วิรัญญา รอดชาวนา

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ BCOM ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17/6/2559

วิรัญญา รอดชาวนา

16xxxx คธ

การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ สอนแยกขยะ เรื่อง ป๋องแป๋งแยกขยะกู้โลก

อาจารย์พิเชษฐ์ ศิริรัตน์ไพศาลกุล

รายการผลงานนักศึกษาทั้งหมด 

**พบปัญหากรุณาติดต่อ 053-885817 (ดร.กัลยา ใจรักษ์)