< ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลงานนักศึกษาของ กัลยาณี อินต๊ะคำ

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ BCOM ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17/6/2559

กัลยาณี อินต๊ะคำ

15xxxx คธ

การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง พลังงานทดแทน

อาจารย์พิเชษฐ์ ศิริรัตน์ไพศาลกุล

รายการผลงานนักศึกษาทั้งหมด 

**พบปัญหากรุณาติดต่อ 053-885817 (ดร.กัลยา ใจรักษ์)