< ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลงานนักศึกษาของ สกุลลักษณ์ พรมโน

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ BCOM ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17/6/2559

สกุลลักษณ์ พรมโน

13xxxx คธ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วขสอน เรื่อง วิทยาศษสตร์ ป.6

อาจารย์พิเชษฐ์ ศิริรัตน์ไพศาลกุล

รายการผลงานนักศึกษาทั้งหมด 

**พบปัญหากรุณาติดต่อ 053-885817 (ดร.กัลยา ใจรักษ์)