< ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลงานนักศึกษาของ นางสาวสุพัตรา ฆ้องเล็ก

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ BCOM ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

16/6/2559

นางสาวสุพัตรา ฆ้องเล็ก

1xxxx คธ

การพัฒนาการ์ตูนแอนนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง มหัศจรรย์ร่างกายของเรา

อาจารย์พิชญา ชัยพิลผลิน

รายการผลงานนักศึกษาทั้งหมด 

**พบปัญหากรุณาติดต่อ 053-885817 (ดร.กัลยา ใจรักษ์)