อาจารย์ พิชญา ชัยพิมลผลิน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ C M R U

9/12/2558

อาจารย์ พิชญา ชัยพิมลผลิน

อาจารย์

053-885817

pitch_380@hotmail.com

อาจารย์ พิชญา ชัยพิมลผลิน