อาจารย์ ดร. รัฐ ใจรักษ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ C M R U

13/6/0

อาจารย์ ดร. รัฐ ใจรักษ์

หัวหน้าภาควิชา

053-885817

rjairak@gmail.com

อาจารย์ ดร. รัฐ ใจรักษ์

สายตรงหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ C M R U

** เฉพาะข้อเสนอแนะ/ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเท่านั้น