นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่ววมกิจกรรม เรียนรู้ภูมิปัญญา โคมยี่เป็ง ในโครงการ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมล้านนา ยี่เป็งรำลึก

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรม เรียนรู้ภูมิปัญญา โคมยี่เป็ง ในโครงการ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมล้านนา ยี่เป็งรำลึก โดยปราชญ์ชาวบ้านผู้เชียวชาญการทำโคมล้านนา พ่อครูพลเทพ บุญหมื่น ในวันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลันราชภัฏเชียงใหม่ ภายในงานได้มีการแข่งขันการทำกระทง ภายใต้ Concept สร้างสรรค์ สวยงาม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีทีมที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ ทีมจากนักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ นายรณกฤษ โตรัตนนุกุล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมจากนักศึกษาภาควิชาการตลาด นายธีระชัย ชาววงค์ , นางสาวกัลยา มณีวรรณ์ , นางสาวอนิตา แก้วบุญมี , นางสาวเบญจมาศ เปาแก้ว , นางสาวรัชนีกานต์ คำบัญศรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมจากนักศึกษาภาควิชาสาธารณสุข นายธีรศักดิ์ ฉิมประโคน , นางสาวสมฤดี ศรีสุวรรณมาลา , นางสาวขจีรัตน์ ยิ่งยอด , นางสาวอัจฉราทิพย์ กันทา

ภาพ/เนื้อหาโดย : อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ เมื่อ : 6/12/2561  แชร์หน้านี้