คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

โครงอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียน...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยากา...

วันที่ 26 มีนาคม 2019 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมธุรกิจจำลอง ...

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาข...

วันที่ 21 มีนาคม 2019 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะวิทยาการ...

เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่ว...

วันที่ 21 มีนาคม 2019 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชา...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยากา...

วันที่ 14 มีนาคม 2019 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดกา...

ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 นายทินกร นำบุญจิตต์ เป็นปร...

วันที่ 07 มีนาคม 2019 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรร...

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัด...

วันที่ 05 มีนาคม 2019 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา...

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการอบ...

วันที่ 04 มีนาคม 2019 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์...

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยา...

วันที่ 04 มีนาคม 2019 โดย Admin

ดูเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน


ตารางกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่