คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำหน้ากากผ้าแจกจ่ายให้กับเด็กกำพร้าในจังหวัดชายแดนใต้

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำหน้ากากผ้าแจกจ่ายให้กับเด็กกำพร้าในจังหวัดชายแดนใต้

อ่านรายละเอียด

แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

อ่านรายละเอียด

แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลงและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน

แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลงและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน

อ่านรายละเอียด

แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7)

แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7)

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลิงค์เวปไซต์วารสารวิชาการ Unisearch Journal

ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลิงค์เวปไซต์วารสารวิชาการ Unisearch Journal

อ่านรายละเอียด

การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุอื่นๆ

การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุอื่นๆ

อ่านรายละเอียด

ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดเชียงใหม่

ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารฯ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารฯ

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านรายละเอียด

การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุอื่นๆ

การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุอื่นๆ

อ่านรายละเอียด

เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม The ASAIHL Online World Congress 2020 on COVID-19 the Global New Reality (AOWC-2020)

เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม The ASAIHL Online World Congress 2020 on COVID-19 the Global New Reality (AOWC-2020)

อ่านรายละเอียด

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม

อ่านรายละเอียด

มรภ.จันทรเกษม เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม-บุคคลดีเด่น

มรภ.จันทรเกษม เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม-บุคคลดีเด่น

อ่านรายละเอียด

ปิดสถานที่หรือพื้นที่ประกอบกิจการบางประเภท (สถานดูแลผู้สูงอายุ)

ปิดสถานที่หรือพื้นที่ประกอบกิจการบางประเภท (สถานดูแลผู้สูงอายุ)

อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

อ่านรายละเอียด

ขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1

ขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1

อ่านรายละเอียด

ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

อ่านรายละเอียด

ขอส่งประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง จาก จังหวัดเชียงใหม่

ขอส่งประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง จาก จังหวัดเชียงใหม่

อ่านรายละเอียด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์BEDO IP Catalogue 2019 จาก สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์BEDO IP Catalogue 2019 จาก สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

อ่านรายละเอียด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่