คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

อ่านรายละเอียด

โครงการแบ่งฝัน ปันรัก ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์

อ่านรายละเอียด

การเปิดรับสมัครนัศึกษาระดับปริญญาเอก

อ่านรายละเอียด

เชิญชวนพิจารณาเสนอบุคคลที่เป็นศิษย์เก่าของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสนอเข้ารับพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนพิจารณาเสนอบุคคลที่เป็นศิษย์เก่าของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสนอเข้ารับพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

อ่านรายละเอียด

เชิญชวนร่วมสนับสนุนโครงการแบ่งฝัน ปันรัก ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์

จาก มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว

อ่านรายละเอียด

เปิดรับสมัครนักศึกาาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ( หลักสูตรนานาชาติ ) ประจำปีการศึกษา 2563

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกาาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ( หลักสูตรนานาชาติ ) ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านรายละเอียด

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563

อ่านรายละเอียด

มหาวิทยาลัยพายัพขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ

จาก มหาวิทยาลัยพายัพ

อ่านรายละเอียด

ขอเชฺยเข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานปอยหลวงคนเฒ่าหนองตอง

อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

จาก โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้ารวมแสดงนิทรรศการใน วันนักประกิษฐ์ 2562

จาก สำนักงานวยิจัยแห่งชาติ

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง Good GUY RUN 2016

อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ธุรกิจใหม่ asap select Chiang Mai ให้บริหารรถเช่า

จาก บริษัทไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมประกวดเขียนเรียงความ

จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อ่านรายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือน

จาก มหาวิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญชวนบริจาคเงินร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อ่านรายละเอียด

ธอส.เปิดตัวสินเชื่อวิมานเมฆ

จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉลองครบรอบ 66 ปี เปิดตัวสินเชื่อวิมานเมฆ ดอกเบี้ย 0.66% ต่อปี คงที่ 6 เดือนแรก

อ่านรายละเอียด

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารกรณีสมาชิกที่สิ้นสุดสาชิกภาพฯ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารกรณีสมาชิกที่สิ้นสุดสาชิกภาพฯ

อ่านรายละเอียด

กองทุนบำเหน็จบำนาญขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2562

กองทุนบำเหน็จบำนาญขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2562 วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

อ่านรายละเอียด

ขอขอบคุณท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

อ่านรายละเอียด

เรื่องขยายเวลารับโอนข้่าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบูรณ์

อ่านรายละเอียด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่