คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ข่าวสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ให้บริการวิชาการ "การขายสินค้าออนไลน์"

อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ให้บริการวิชาการ

อาจารย์กุสุมา สีดาเพ็ง และ อาจารย์อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ หัวข้อ เรื่อง การขายสินค้าออนไลน์ และช่องทางการขายสินค้าผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

โครงการเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

วันที่ 11 เดือน สิงหาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

แกนนำเยาวชน MIDL for Inclusive Cities ภาคเหนือ

แกนนำเยาวชน MIDL for Inclusive Cities ภาคเหนือ

อาจารย์และนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ CMRU เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวคิดและเครื่องมือ/กระบวนการ MIDL​ (การรู้เท่าทันสื่อ​เพื่อสร้างเมืองของทุกคน)

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ฟรี! แอพพลิเคชั่นพยากรณ์น้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ฟรี! แอพพลิเคชั่นพยากรณ์น้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ศุภชัย มุกดาสนิท อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 11 เดือน สิงหาคม ปี 2020 โดย Admin

ดาวน์โหลดไฟล์

อ่านรายละเอียด

ผู้เข้ารับรางวัลประจำปี พ.ศ. 2563

ผู้เข้ารับรางวัลประจำปี พ.ศ. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ, นางสาวลำดวน ไชยอาษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้ารับมอบรางวัลเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 07 เดือน สิงหาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6 / 2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6 / 2563

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายทินกร นำบุญจิตต์ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6 /2563

วันที่ 07 เดือน สิงหาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

First Meeting New Style By FMS

First Meeting New Style By FMS

งานนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์)

วันที่ 04 เดือน สิงหาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 1/2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 1/2563

ศูนย์ฝึกประสบการณืวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 04 เดือน สิงหาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

5 ส. Big Cleaning Day คณะวิทยาการจัดการ

5 ส. Big Cleaning Day คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ 5 ส. Big Cleaning Day คณะวิทยาการจัดการ เรื่อง วิทยาการจัดการ รวมพลัง รวมใจวัน Big Cleanin

วันที่ 03 เดือน สิงหาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

วจก.เชียงราย เข้าศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนานักศึกษา

วจก.เชียงราย เข้าศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนานักศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนานักศึกษาและการประกันคุณภาพ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 03 เดือน สิงหาคม ปี 2020 โดย Admin

ดาวน์โหลดไฟล์

อ่านรายละเอียด

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำผู้บริหารร่วมต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานเครือข่ายความความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ คณบดีและผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ในการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอขอบคุณ ข่าว : อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 03 เดือน สิงหาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมอาจารย์ผู้ประสานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2

ประชุมอาจารย์ผู้ประสานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์ผู้ประสานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันที่ 07 เดือน สิงหาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมอาจารย์ประจำคณะ 1/2563 ครั้งที่ 2

ประชุมอาจารย์ประจำคณะ  1/2563 ครั้งที่ 2

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมอาจารย์ประจำคณะ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารราชภัฏ 90 ปี

วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

โครงการวิทยาการจัดการอาสากล้าทำดีเพื่อสังคม กิจกรรม จิตแจ่มใส ทำดีที่ “ศาลาพระพุทธจตุรทิศ”

โครงการวิทยาการจัดการอาสากล้าทำดีเพื่อสังคม  	  กิจกรรม จิตแจ่มใส ทำดีที่  “ศาลาพระพุทธจตุรทิศ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิทยาการจัดการอาสากล้าทำดีเพื่อสังคม กิจกรรม จิตแจ่มใส ทำดีที่ “ศาลาพระพุทธจตุรทิศ”

วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 / 2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 / 2563

เมื่อวันที่  8 กรกฎาคม 2563 นายทินกร นำบุญจิตต์ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 /2563 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 09 เดือน กรกฎาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย ครั้งที่ 2

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย ครั้งที่ 2

สถานวิจัยฯ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย ครั้งที่ 2 หัวข้อ" การใช้โปรแกรม Mplus เบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลฯ" ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย.63

วันที่ 01 เดือน กรกฎาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM ในองค์กรบุคลากรสายสนับสนุน FMS CMRU

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM ในองค์กรบุคลากรสายสนับสนุน FMS CMRU

วันที่ 30 มิ.ย. 63 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 13 อาคาร 90 ปี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ หัวข้อ "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่องานบริหารจัดการในองค์กร" การเรียนรู้โปรแกรม Zoom Meeting และการใช้ข้อมูลเอกสารในระบบ Cloud Computing ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร ผศ.ดร.กัลยา ใจรักษ์ รอง ผอ.สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

วันที่ 01 เดือน กรกฎาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย หัวข้อ "แนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยในรูปแบบวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อเสนอต่อแหล่งทุนภายนอก" ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย หัวข้อ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย หัวข้อ "แนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยในรูปแบบวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อเสนอต่อแหล่งทุนภายนอก" ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 22 เดือน มิถุนายน ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4 / 2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4 / 2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4 / 2563

วันที่ 22 เดือน มิถุนายน ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

โครงการพัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กิจกรรมที่ 2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กิจกรรมที่ 2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กิจกรรมที่ 2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 22 เดือน มิถุนายน ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่