คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ข่าวสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ผู้ได้รับรางวัลประชาบดี “โครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นและพิธีมอบรางวัลประชาบดี” ประจำปี ๒๕๖๒ เข้าพบคณเบดี

ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ผู้ได้รับรางวัลประชาบดี “โครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นและพิธีมอบรางวัลประชาบดี” ประจำปี ๒๕๖๒ เข้าพบคณเบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์รัชนี เสาร์แก้ว หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ ร่วมให้การต้อนรับ คุณสมนึก วุฒิเฟย ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ผู้ได้รับรางวัลประชาบดี “โครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นและพิธีมอบรางวัลประชาบดี” ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ 13 เดือน ธันวาคม ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (เท่านั้น)

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (เท่านั้น)

การอบรมการใช้ฐานข้อมูล Emerald และ EBSCO รับเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ได้ 1 หน่วยกิต เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1921 คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 04 เดือน ธันวาคม ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย FMS Academic Challenge 2019

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย FMS Academic Challenge 2019

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับอาจารย์และนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย FMS Academic Challenge 2019 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งหมด 24 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน

วันที่ 04 เดือน ธันวาคม ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย บุญมี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางามคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

English on tour เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

English on tour เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการพัฒนาทักาะการสื่อสาร English on tour เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพการใช้ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนการเรียนรู้ศัพท์ที่สำคัญในการสื่อสารตลอดจนการนำเสนองานด้านธุรกิจบริการ

วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์คณะบริหารศาสตร์ จาก ยูนิเวอซิตัส บราวิจายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์คณะบริหารศาสตร์ จาก ยูนิเวอซิตัส บราวิจายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำทีมผู้บริหารและอาจารย์ เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากยูนิเวอซิตัส บราวิจายา (Universitas Brawijaya) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก Universitas Padjadjaran สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก Universitas Padjadjaran สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก Universitas Padjadjaran สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมอาจารย์ประจำคณะ 2/2562

ประชุมอาจารย์ประจำคณะ 2/2562

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมอาจารย์ประจำคณะ ภาคการศึกษาที่ 2/2562

วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11 / 2562

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11 / 2562

นายทินกร นำบุญจิตต์ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11 / 2562

วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอาเซียนสำหรับนักศึกษา

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอาเซียนสำหรับนักศึกษา

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอาเซียนสำหรับนักศึกษา ประกอบด้วย ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น

วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประเพณียี่เป็งล้านนา (เรียนรู้ สืบสาน ภูมิปัญญาโคมยี่เป็ง)

ประเพณียี่เป็งล้านนา (เรียนรู้ สืบสาน ภูมิปัญญาโคมยี่เป็ง)

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรม ประเพณียี่เป็งล้านนา (เรียนรู้ สืบสาน ภูมิปัญญาโคมยี่เป็ง)

วันที่ 08 เดือน พฤศจิกายน ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10 / 2562

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10 / 2562

นายทินกร นำบุญจิตต์ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10 / 2562

วันที่ 08 เดือน พฤศจิกายน ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมงาน CMRU Library Fair 2019

ขอเชิญร่วมงาน CMRU Library Fair 2019

CMRU Library Fair 2019 วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 07 เดือน พฤศจิกายน ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ประจำภาคการศึกษา 3/2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ประจำภาคการศึกษา 3/2562

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ประจำภาคการศึกษา 3/2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงาน และมอบโอวาทแก่นักศึกษาก่อนเตรียมตัวไปฝึกประสบการณ์ฯ ยังสถานประกอบการต่างๆ ภายในกิจกรรมยังมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ Social Sills Activities” วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 17 เดือน ตุลาคม ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 17 เดือน ตุลาคม ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

กิจกรรม “ราชภัฏเชียงใหม่ฮ่วมใจ๋สืบสานประเพณีกิ๋นข้าวสลากภัต”

กิจกรรม “ราชภัฏเชียงใหม่ฮ่วมใจ๋สืบสานประเพณีกิ๋นข้าวสลากภัต”

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับคณาจารย์ และบุคคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “ราชภัฏเชียงใหม่ฮ่วมใจ๋สืบสานประเพณีกิ๋นข้าวสลากภัต” ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ และ ลานกิจกรรมอาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562

วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

การสัมมนา “จากนิยายสู่ละคร”

การสัมมนา “จากนิยายสู่ละคร”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย บุญมี รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “จากนิยายสู่ละคร” ของนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

การสัมมนา “Organizer คิดให้ปิ๊ง จัดให้ปัง ”

การสัมมนา “Organizer คิดให้ปิ๊ง จัดให้ปัง ”

รองศาสตราจารย์ ดร.วาริพิณ มงคลสมัย รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “Organizer คิดให้ปิ๊ง จัดให้ปัง ” ของนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

สัมมนาในหัวข้อ "เทคนิคการทำตลาดในยุค 4.0"

สัมมนาในหัวข้อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดสัมมนาในหัวข้อ "เทคนิคการทำตลาดในยุค 4.0" โดยวิทยากร คุณรุ่งฟ้าประภาศรี พวกอินแสง เจ้าของและประธานกรรมการบริษัทเบสท์เครื่องครังจำกัด ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเอื้องไอยเรศ คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย FMS Academic Challenge 2019

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  FMS Academic Challenge 2019

รายละเอียดโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย FMS Academic Challenge 2019 วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ชั้น 15 อาคารอาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน ปี 2019 โดย Admin

ดาวน์โหลดไฟล์

อ่านรายละเอียดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่