คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ข่าวสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พัฒนาความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการจัดการองค์กร

วันที่ 19 เดือน กันยายน ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

พัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ

พัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ

หลักสูตรการจัดการได้จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

วันที่ 19 เดือน กันยายน ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

FMS E-Sport club

FMS E-Sport club

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ อาจารย์ ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล จากกิจกรมการแข่งขันกีฬา FMS E-Sport club แบบทัวร์นาเมนต์

วันที่ 16 เดือน กันยายน ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2564

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2564

นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นประธานในที่คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8 /2564

วันที่ 16 เดือน กันยายน ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

การตลาดดิจิทัลสู่การสร้างยอดขายบนโลกออนไลน์

การตลาดดิจิทัลสู่การสร้างยอดขายบนโลกออนไลน์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 “การตลาดดิจิทัลสู่การสร้างยอดขายบนโลกออนไลน์”

วันที่ 13 เดือน กันยายน ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

คนเก่ง FMS

คนเก่ง FMS

ทีม Rustic Studio By Nithed CMRU นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากผู้เข้าร่วมประกวดกว่า 30 ทีม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

วันที่ 10 เดือน กันยายน ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

หารือแนวทาง Academic to entrepreneur (A2E)

หารือแนวทาง Academic to entrepreneur (A2E)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำทีมงานคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าพบ คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบเพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Academic to entrepreneur (A2E)  

วันที่ 10 เดือน กันยายน ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

อบรมเทคนิคพูดหน้ากล้องอย่างโปร ไลฟ์สดน่าฟัง

อบรมเทคนิคพูดหน้ากล้องอย่างโปร ไลฟ์สดน่าฟัง

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัด โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคพูดหน้ากล้องอย่างโปร ไลฟ์สดน่าฟัง ให้กับอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 27 เดือน สิงหาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

งามผี้หลี้ CMRU  ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ 

งามผี้หลี้ CMRU  ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ 

ขอแสดงความยินดีกับทีม งามผี้หลี้ CMRU นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ทีม งามผี้หลี้ CMRU  ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ

วันที่ 10 เดือน กันยายน ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

FMS CMRU Forum ครั้งที่ 1

FMS CMRU Forum ครั้งที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับศิษย์เก่าผู้เข้าร่วม

วันที่ 25 เดือน สิงหาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการ FMS Big Data

ประชุมคณะกรรมการ FMS Big Data

คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบ FMS Big Data เพื่อสนับสนุนการบริหารและการบริการข้อมูลสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ สำหรับหารือแนวทางการดำเนินงานในส่วนงานต่างๆ

วันที่ 25 เดือน สิงหาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2564

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2564

นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นประธานในที่คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ประชุม 7 /2564

วันที่ 25 เดือน สิงหาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

นิเทศศาสตร์ จัดอบรม Content Creator

นิเทศศาสตร์ จัดอบรม Content Creator

นิเทศศาสตร์ จัดอบรม Content Creator ภาควิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำเนื้อหาผ่าน TikTok ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา CA 4402 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง

วันที่ 25 เดือน สิงหาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 25 เดือน สิงหาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

เชิญติดตามกิจกรรม U2T วจก.

เชิญติดตามกิจกรรม U2T วจก.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมติดตามกิจกรรมการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)

วันที่ 06 เดือน สิงหาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

เรียนรู้กระบวนการผลิตซีรีส์และภาพยนตร์ กับ ผู้กำกับดัง

เรียนรู้กระบวนการผลิตซีรีส์และภาพยนตร์ กับ ผู้กำกับดัง

ภาควิชานิเทศศาสตร์ จัดอบรมออนไลน์  หัวข้อ เรียนรู้กระบวนการผลิตซีรีส์และภาพยนตร์ผ่านมุมมองการเขียนบทและการเป็นผู้กำกับ 

วันที่ 06 เดือน สิงหาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษืถิ่น 2563

ปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษืถิ่น 2563

 เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 27 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563

วันที่ 05 เดือน สิงหาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

วิทยาการจัดการ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

วิทยาการจัดการ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมที่ 3 ประเพณีงาบุญเทสกาลเข้าพรรษา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ วัดผาลาด (สกทาคามี) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

วจก. ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากผักเชียงดา

วจก. ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากผักเชียงดา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม คณะวิทยาการจัดการ เมื่อ วันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมขับเคลื่อนชมรมศิษย์เก่า วจก.

ประชุมขับเคลื่อนชมรมศิษย์เก่า วจก.

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเปิดประเด็นการสร้างการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่