คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ข่าวสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมเรื่อง “CSR ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

โครงการฝึกอบรมเรื่อง “CSR ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 ได้จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “CSR ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 26 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น สอนทำบัญชี

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น สอนทำบัญชี

อาจารย์เสกสรรค์ มณีธร อาจารย์หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ และอาจารย์กิรณา ยี่สุมแซม อาจารย์ภาควิชาการบัญชีและการเงิน นำนักศึกษาจากหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในการสอนการทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 22 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2/2563 ภาคปกติ

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2/2563 ภาคปกติ

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคพิปกติ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา และสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 21 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2/2563 ภาคพิเศษ

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2/2563 ภาคพิเศษ

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 21 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

คิด Content ให้ปัง อย่างสร้างสรรค์กับ หนูหรี่ Nureee

คิด Content ให้ปัง อย่างสร้างสรรค์กับ หนูหรี่ Nureee

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา ในหัวข้อ“คิด Content ให้ปัง อย่างสร้างสรรค์กับ หนูหรี่ Nureee” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์

วันที่ 21 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

Content Creator

 Content Creator

งานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริการวิชาการ หัวข้อ Content Creator อาจารย์ ดร.อุไร ไชยเสน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม นำอาจารย์และนักศึกษาบริการวิชาการ หัวข้อ Content Creator by Photo ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

วันที่ 21 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาคปกติ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง CSR เพื่อเสริมสร้างพัฒนาองค์กร

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาคปกติ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง CSR เพื่อเสริมสร้างพัฒนาองค์กร

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม (MGT 2201) โดยมี ผศ.จิรวรรณ บุญมี เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563 ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 19 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

Accounting Exit Exam

Accounting Exit Exam

ภาควิชาการบัญชีและการเงิน ได้ดำเนินการสอบวัดความรู้ทักษะบัญชีก่อนสำเร็จการศึกษา  (Accounting Exit Exam) โดยระบบข้อสอบออนไลน์ Secretive

วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

เทคนิคการ Live ขายของอย่างมืออาชีพ

เทคนิคการ Live ขายของอย่างมืออาชีพ

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม (คลินิกวิชาการ) พัฒนาศักยภาพนักศึกษา Digital Transformation เทคนิคการ Live ขายอย่างมืออาชีพ

วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมวางแผน PR

ประชุมวางแผน PR

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับรองคณบดี หัวหน้าภาค และประธานหลักสูตร ได้ร่วมประชุมหารือเรื่องแนวทางการดำเนินการด้านการวางแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตร สำหรับเตรียมการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา การบัญชี ภาคพิเศษ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา การบัญชี ภาคพิเศษ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2563  เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563

วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8 / 2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8 / 2563

นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8 /2563

วันที่ 08 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจยุค 4.0

จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจยุค 4.0

หลักสูตรการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจยุค 4.0 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563

วันที่ 06 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

วิทยาการจัดการ ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

วิทยาการจัดการ ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

 คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยและผ้าพ้นเมือง สัปดาห์ละ 2 วัน (วันพุธและวันศุกร์) ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

วันที่ 12 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ภาควิชาการบัญชีและการเงิน บูรณางานวิจัยกับการเรียนการสอน

ภาควิชาการบัญชีและการเงิน บูรณางานวิจัยกับการเรียนการสอน

คณาจารย์ภาควิชาการบัญชี พานักศึกษาในรายวิชา การบัญชีต้นทุน ลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้การทำบัญชีต้นทุน ของกลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมทอง​ อ.แม่แตง​จ. เชียงใหม่

วันที่ 05 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

นิเทศศาสตร์บูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

นิเทศศาสตร์บูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

นักศึกษารายวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น ลงพื้นที่ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารการกินล้านนา ชื่อว่า ซะป๊ะ ล้านนา ตอน “ไส้อั่วท่าไคร้ กินเมื่อใดก็ลำ”

วันที่ 05 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

จุดประกายความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร

จุดประกายความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร

หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตคร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการทำขนมอบ "เค้กกล้วยหอม" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรผู้ประกอบการชั้นปีที่ 1

วันที่ 05 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

รางวัลผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในยอดเยี่ยม

รางวัลผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในยอดเยี่ยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์  นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับ ภาควิชานิเทศศาสตร์

วันที่ 02 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ตลาดปี 4 ดูงาน

ตลาดปี 4 ดูงาน

อาจารย์ ดร.ปะราสี เอนก หัวหน้าภาควิชาการตลาด นำคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาด เข้าศึกษาดูงาน สำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563

วันที่ 02 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

นักศึกษานิเทศคว้ารางวัลระดับประเทศ

นักศึกษานิเทศคว้ารางวัลระดับประเทศ

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ CMRU ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประทศ จากโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ ประกอบเพลง Moral Fight Covid “ให้รัก ... พาเราไป”

วันที่ 05 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่