คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


การจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ปี2561

วันที่ 04 เดือน กันยายน ปี 2018 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ปี 2561

เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสิ่งเร้าแก่นักศึกษาในกลุ่ม Generation Z”

 

กระบวนการการจัดการความรู้

1) การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็น

 • ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อกำหนดความรู้ และเสาะหา ความรู้ที่ต้องการในการจัดทำ KM คณะวิทยาการจัดการ ปี 2561
 • ประชุมจัดทำแผนการการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ

2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ โดย จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561

 • เชิญวิทยากร ดร.วชิรา เครือคำอ้าย มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ KM
 • ดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในกลุ่ม Generation Z”
 • ประชุมสรุปประเด็น กำหนดหัวข้อกิจกรรมครั้งที่ 2 นำไปวางแผนกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ

3) สร้างความรู้/แนวปฏิบัติ  โดย จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2561

 • ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อกำหนดความรู้ และเสาะหา ความรู้ที่ต้องการในการจัดทำ KM คณะวิทยาการจัดการ ปี 2561
 • ประชุมจัดทำแผนการการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ
 • การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินกระบวนการ KM ของคณะวิทยาการจัดการ

4) ประยุกต์ใช้ความรู้/แนวปฏิบัติในงาน

 • การจัดทำและเผยแพร่ Infographic แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
 • ประชาสัมพันธ์ KM สู่การนำไปปฏิบัติในภาคการศึกษาที่ 1-2/2561

5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้/แนวปฏิบัติไปใช้

 • อาจารย์ผู้สอนจาก 9 หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการนำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

6) ปรับปรุงเป็นชุดความรู้/แนวปฏิบัติ

 • ทบทวนผลที่เกิดกับนักศึกษา โดยการทำ Group Discussion กลุ่มผู้เรียน และกลุ่มผู้สอนจากการนำ KM ไปใช้

7) ประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานต่อมหาวิทยาลัย

 • ประเมินกระบวนการ และการนำ KM ไปใช้ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน

ปรับปรุงและพัฒนาหัวข้อการทำ KM ปี 2562

Generation Z หรือ เจน แซด หรือ Silent Generation คืออะไร?

ปัจจุบันถือเอา ช่วงหลัง พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เป็นจุดเริ่มต้นของช่วงวัยนี้ เป็นกลุ่มคนที่เกิดมาพร้อม Digital และ Social Network เป็นช่วงวัยที่ความหลากหลายทางสังคมมีมาก ทั้งเรื่องเพศวิถี (Gender) ที่มีความแตกต่าง และให้การยอมรับเพศทางเลือกมากขึ้น มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ (Ethnography) มีความหลากหลายทางเทคโนโลยีทุกด้าน เช่น การแพทย์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ รวมทั้ง เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ที่เป็น Fully Digitalization

 

กิจกรรมครั้งที่ 1  วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561

 • เชิญวิทยากรภายในมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ดร.วชิรา เครือคำอ้าย

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในกลุ่ม Generation Z”

 

ผลการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1

ประชุมสรุปประเด็นจากการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1  จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่นความรู้ 3 แก่น คือ เทคนิคการสอนโดยใช้เกมส์, เทคนิคการสอนโดยใช้เทคโนโลยี และเทคนิคการสอนโดยใช้ Project Base จากนั้นนำแก่นความรู้ที่ได้ไปวางแผนกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ การกำหนดตัวชี้วัดที่ให้ผู้สอนมี Passion ในการพัฒนาการเรียนการสอน และเน้นผลที่เกิดกับนักศึกษา และกำหนดหัวข้อกิจกรรมครั้งที่ 2

 

กิจกรรมครั้งที่ 2   วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561

จัดกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อหา Best Practice หัวข้อ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสิ่งเร้าแก่นักศึกษาในกลุ่ม Generation Z”กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์และหา Best Practice 15 นาที วนจนครบทุกฐาน

ผลการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2

กำหนดตัวชี้วัดที่ให้ผู้สอนมี Passion ในการพัฒนาการเรียนการสอน และเน้นผลที่เกิดกับนักศึกษา

 • คณะกรรมการประจำฐานรวบรวมข้อมูลภาพรวมของแต่ละฐาน
 • อาจารย์ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอแนวทางปฏิบัติและตัวชี้วัด
 • นำ KM ไปใช้ใน ภาคการศึกษาที่ 1-2/2561
 • ประเมินการนำ KM ไปใช้ ด้วยตัวชี้วัดที่ร่วมกันกำหนดขึ้น
 • ทบทวน ผลที่เกิดกับนักศึกษา ด้วยการทำ Group Discussion กลุ่มผู้เรียนและผู้สอนจากการนำ KM ไปใช้  ปรับปรุงและพัฒนาหัวข้อการทำ KM ในปี 2562

 

ดาวน์โหลดแผนการจัดการความรู้

ดาวน์โหลดแผนจัดการความรู้

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานprezi

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้socrative

ดาวน์โหลดมาทำความรู้จักโปรแกรมplicker

ไฟล์ดาวน์โหลด


วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่