คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: file_news

Filename: views/newsDetail.php

Line Number: 160

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมA PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: id_news

Filename: views/newsDetail.php

Line Number: 268

/">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: id_news

Filename: views/newsDetail.php

Line Number: 270

/" data-numposts="5">

ข่าวล่าสุด


คณะวิทยาการจัดการ

มร.ชม. ร่วมกับ หอการค้าไทย จัดโครงการการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบเพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การพัฒนาอาจารย์ต้นแบบเพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมที่ 3

คณะวิทยาการจัดการ

BTC CMRU ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาด เพิ่มศักยภาพการขายในยุคดิจิทัล

BTC CMRU ร่วมกับ พช. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาด เพิ่มศักยภาพการขายในยุคดิจิทัล

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11/2564

นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คณะวิทยาการจัดการ

Lanna Expo and Express to Global Market

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ BTC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย TEMA จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการส่งออกต่างประเทศ

คณะวิทยาการจัดการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่