คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: file_news

Filename: views/newsDetail.php

Line Number: 160

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมA PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: id_news

Filename: views/newsDetail.php

Line Number: 268

/">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: id_news

Filename: views/newsDetail.php

Line Number: 270

/" data-numposts="5">

ข่าวล่าสุด


คณะวิทยาการจัดการ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย ครั้งที่ 2

สถานวิจัยฯ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย ครั้งที่ 2 หัวข้อ" การใช้โปรแกรม Mplus เบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลฯ" ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย.63

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM ในองค์กรบุคลากรสายสนับสนุน FMS CMRU

วันที่ 30 มิ.ย. 63 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 13 อาคาร 90 ปี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ หัวข้อ "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่องานบริหารจัดการในองค์กร" การเรียนรู้โปรแกรม Zoom Meeting และการใช้ข้อมูลเอกสารในระบบ Cloud Computing ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร ผศ.ดร.กัลยา ใจรักษ์ รอง ผอ.สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย หัวข้อ "แนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยในรูปแบบวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อเสนอต่อแหล่งทุนภายนอก" ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย หัวข้อ "แนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยในรูปแบบวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อเสนอต่อแหล่งทุนภายนอก" ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4 / 2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4 / 2563

คณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กิจกรรมที่ 2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กิจกรรมที่ 2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่