คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 19 เดือน กันยายน ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พัฒนาความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการจัดการองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัทนา อินใชย รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำทีมผู้บริหาร และทีมขับเคลื่อนพัฒนาเครือข่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เข้าพบ ผู้อำนวยการสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง และ รองฯ ณัฏฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ในการขอคำปรึกษา แนวทางพัฒนาความร่วมมือในการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียน การบริการวิชาการในสถานศึกษา บริการชุมชน และการจัดการองค์กร

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่