คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


พัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ

วันที่ 19 เดือน กันยายน ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หลักสูตรการจัดการได้จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาของหลักสูตรการจัดการ ซึ่งจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 3 หมู่เรียน ได้แก่ หมู่เรียน จก61.บธ.บ.4.1, จก 61.บธ.บ.4.2 และจก 62.บธ.บ.4.3 ในวันที่ 28, 29 สิงหาคม 2564, วันที่ 4, 5, 11, 12 กันยายน 2564 โดยจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Ms Teams) วิทยากรคือ อ.พรรษกร ชาตรีภิญโญ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมี ผศ.ธวัชชัย  บุญมี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่