คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คนเก่ง FMS

วันที่ 10 เดือน กันยายน ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ทีม Rustic Studio By Nithed CMRU นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากผู้เข้าร่วมประกวดกว่า 30 ทีม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมีสมาชิก ดังนี้

๑. นายธนาวุธ เกตุชีพ

๒. นายศักรินทร์ เตอเก

๓. นางสาวอารียา บุญมาตุ่น

๔. นางสาวสุพัตตรา แย้มประเสริฐ

ได้รับรางวัล Popular Vote

การประกวดหนังสั้น ในโครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้คณะทำงานสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี ๒๕๖๔ หัวข้อ “สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนอย่างมีคุณภาพในยุค COVID - ๑๙” จัดโดย กรมกิจการผู้สูงอายุ

      </div>
    </div>
  
		<br /><br /><br /><br />
       
    
    
    

  


 <!-- The Bootstrap Image Gallery lightbox, should be a child element of the document body -->
<div id=

×
  วิสัยทัศน์
  เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
  อัตลักษณ์
  บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
  เอกลักษณ์
  สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคม  ข่าวล่าสุด
  
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
  โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

  เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

  พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

  carpet cleaning palm beach

  คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่