คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


หารือแนวทาง Academic to entrepreneur (A2E)

วันที่ 10 เดือน กันยายน ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การพัฒนาอาจารย์ต้นแบบเพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ A2E Academic to entrepreneur (A2E) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำทีมงานคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าพบ คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบเพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Academic to entrepreneur (A2E)  

คณะวิทยาการจัดการ ได้เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการดำเนินงาน การพัฒนาอาจารย์ต้นแบบเพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ A2E 
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ (Reskill Upskill ) ที่น่าสนใจ และการพัฒนาระบบสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับแหล่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ณ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่