คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษืถิ่น 2563

วันที่ 05 เดือน สิงหาคม ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

     เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 27 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี และ รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว รวมถึง คุณณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน ตัวแทนจากธนาคารออมสินส่วนกลาง และ คุณนศร สุวรรณกาศ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 8 และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจเข้าร่วมโดยผ่านทางวิธีประชุมออนไลน์

     ในงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา โดยมี คณาจารย์ ชุมชน และ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว หลังจากการรับฟังการกล่าวรายงานและกล่าวเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักศึกษาแล้ว รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นำผู้เข้าร่วมงาน เดินชมผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ ทางคณาจารย์ และนักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลอดระยะเวลาของการทำโครงการ

   โดยในปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีจำนวนโครงการย่อย เป็นจำนวน 7 โครงการ ประกอบด้วย

1. ทีม GSB new dimension

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พีชผักสมุนไพรและผลไม้ : ผลิตภัณฑ์มะม่วงอบแห้งออแกนิค

2. ทีม วมส.เพื่อท้องถิ่น

กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวบ้านกุงไม้สัก : การพัฒนาที่พักโอมสเตย์ และผลิตภัณฑ์ยาหม่องที่ระลึก

3.ทีม ป่าตึงงาม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติป่าตึงงาม : ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือกระเหรี่ยง

4.ทีม Develop บ้านเมืองกลาง

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางกรเกษตรบ้านเมืองกลาง : ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกากหมูลำใย

5.ทีม หงส์สา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เวียงพร้าว กรีนวัลเลย์ : ผลิตภัณฑ์เซรั่มข้าวทับทิมชุมแพ

6.ทีม ACE

กลุ่มสมุนไพร 9 อุ้ย : น้ำมันเขียวสมุนไพร

7.ทีม ชุมชนบ้านโป่งพะมอลอ

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนพะมอลอ :  การพัฒนาโฮมสเตย์ต้นแบบและผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง

   ทั้งนี้ใด้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่กลุ่มงานเพื่อคัดเลือกผู้ชนะ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการประกวดโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นระดับประเทศต่อไป โดยมีคณะกรรมการจากตัวแทนอาจารย์ และตัวแทนจากธนาคารออมสิน ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาการนำเสนอและตัดสิน โดย ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ ชุ่มอุ่น คณะกรรมการพิจารณาการนำเสนอ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยการจัดการ มอบรางวัลจากการประกวด โดยผลการแข่งขัน มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ      

ทีม หงส์สา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เวียงพร้าว กรีนวัลเลย์ : ผลิตภัณฑ์เซรั่มข้าวทับทิมชุมแพ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ทีม ป่าตึงงาม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติป่าตึงงาม : ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือกระเหรี่ยง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ทีม วมส.เพื่อท้องถิ่น

กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวบ้านกุงไม้สัก : การพัฒนาที่พักโอมสเตย์ และผลิตภัณฑ์ยาหม่องที่ระลึก

รางวัลชมเชย 4 ทีม

  • ทีม GSB new Dimension    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พีชผักสมุนไพรและผลไม้ : ผลิตภัณฑ์มะม่วงอบแห้งออแกนิค
  • ทีม Develob บ้านเมืองกลาง    กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางกรเกษตรบ้านเมืองกลาง : ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกากหมูลำใย
  • ทีม ACE    กลุ่มสมุนไพร 9 อุ้ย : น้ำมันเขียวสมุนไพร
  • ทีม ชุมชนบ้านโป่งพะมอลอ    กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนพะมอลอ :  การพัฒนาโฮมสเตย์ต้นแบบและผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง

     ทั้งนี้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ของกลุ่มองค์กรชุมชน ประเภทกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถบริหารจัดการกลุ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่ตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มให้กับนักศึกษา สามารถต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพตนเอง เมื่อออกสู่ตลาดแรงงาน

กิจกรรมดังกล่าวจัดภายใต้มาตรการเฝ้าระวังในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่