คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


New Gen New Media

วันที่ 05 เดือน มีนาคม ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้การรู้เท่าทันสื่อในสถานศึกษา กิจกรรม New Gen New Media วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการให้ความรู้การรู้เท่าทันสื่อในสถานศึกษา กิจกรรม New Gen New Media ของนักศึกษานักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร เครือข่ายฅนทันสื่อ แผนงานฅนทันสื่อสายเหนือ - Nithed CMRU ที่มีวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมพิเศษโดยการสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ประเด็นการใช้สื่ออย่างรู้เท่าทันในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประเด็นการรู้เท่าทันโฆษณา การใช้สื่อในยุคปัจจุบันอย่างถูกต้อง เหมาะสม สร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองคุณภาพที่รู้เท่าทันสื่อ การเตรียมตัวในการเรียน-การใช้ชีวิตจากมัธยมสู่อุดมศึกษา

โดยได้รับเกียรติจากนางวิไลลักษณ์ เยาวพานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีเปิด และคณะครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม 

ขอบคุณ ภาพ:ข่าว เพจ Nithed CMRU-NithedShow

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่