คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


พัฒนานักการตลาดดิจิทัลยุคใหม่

วันที่ 05 เดือน มีนาคม ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการอบรมนัการตลาดดิจิทัลยุคใหม่ เรื่อง พัฒนานักการตลาดดิจิทัลยุคใหม่ ณ ห้อง 29041 ณ อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี 

การอบรมดังดล่าว เป็นกาจัดอบรมให้กับนักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการบริหารตลาดดิจิทัล กลยุทธ์ใหม่ๆ ด้านการตลาดดิจิทัล เป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมจากการเรียในห้องเรียน มีทักษะใหม่ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และความมั่นใจให้กับนักศึกษา ในการนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้กับการทำงานในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก คณาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริงให้กับนักศึกษา

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่