คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

วันที่ 01 เดือน มีนาคม ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์กิรณา ยุ่สุ่นแซม อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี ร่วมกับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาลงพื้นที่ เพิ่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือกระเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติป่าตึงงาม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ เป็นเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างช่องทางการตลาดยุคใหม่ และการสร้างองค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินและทำบัญชี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัย และการบริการวิชาการ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ธนาคารออมสิน ร่วมกับสถานการศึกษาในการบูรณาการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา กับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างการยกระดับของผลิตภัณฑ์ หรือการบริการในชุมชน ให้มีศักยภาพ และมีมูลค่ามากขึ้น สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดซึ่งเป็นการเสริมความมั่นคงในอาชีพ และรายได้ รวมถึงสามารถให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน 

ขอบคุณ ภาพ:ข่าว  ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์  อ.กิรณา ยี่สุ่นแซม

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่