คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


สร้างเสริมทักษะ 3 R และคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรม CSR

วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัด กิจกรรม โครงการสร้างเสริมทักษะ 3 R และคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรม CSR  เป็นกิจกรรม ฝึกการเขียนโครงการ CSR เพื่อของบประมาณ และการฝึกผลิตเครื่องใช้แบบง่าย เพื่อสามารถนำไปเป็นสิ่งของมอบให้กับผู้อื่นได้ โดยการฝึกผลิตเครื่องใช้ วิทยากรโดย  วิทยากร อาจารย์เมตตา พรวรรณะศิริเวช ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพายัพ และได้รับความอนุเคราะห์จักรเย็บผ้าจากภาควิชาคหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โดยโครงการดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างทักษะ 3R เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 3R ประกอบด้วย Reading การอ่านออก (W)Riting การเขียนได้ และ (A)Rithmetics เป็นการบูรณาการเข้ากับรายวิชาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ที่จะมุ่งเน้นให้นักศึกษานำองค์ความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือหรือพัฒนาองค์การต่างๆในท้องถิ่นของตนเอง เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ด้านการมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่นักศึกษา เพื่อสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ต่อยอดสู่การทำโครงการจิตอาสาในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ขอบคุณ ภาพ : ข่าว เพจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่