คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ละอ่อนดอนแก้วฯ สื่อสาร - สร้างสรรค์สื่อ – สร้างความร่วมมือต้านโรคภัย

วันที่ 14 เดือน ธันวาคม ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน “ละอ่อนดอนแก้วฯ สื่อสาร - สร้างสรรค์สื่อ – สร้างความร่วมมือต้านโรคภัย

อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ นำนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ในการเรียนรู้ วางแผนและผลิตสื่อ ขับเคลื่อนความสุขด้วยการสื่อสาร ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 และการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ๆ ภายใต้ชื่อโครงการ “ละอ่อนดอนแก้วฯ สื่อสาร - สร้างสรรค์สื่อ – สร้างความร่วมมือต้านโรคภัย ภายใต้โครงการ MIDL for Inclusive Cities 2020” กิจกรรมเด็กทันสื่อ - เด็กทำสื่อ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมในโครงการเป็นกิจกรรมครั้งที่ ๓ ที่เน้นย้ำการเป็นพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ร่วมกันเรียนรู้และผลิตสื่อในกิจกรรมพี่สอนน้อง ที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนความสุขร่วมกัน ด้วยการสื่อสาร ให้สามารถฝ่าสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ระบาด จนถึงการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ๆ ที่จะเข้ามาสู่ชุมชนได้ในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก นางชญาณิศา กุลอ่อน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เป็นวิทยากรบรรยายสื่อกับชุมชนตำบลดอนแก้วและทำกิจกรรมกลุ่ม และอาจารย์ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ นำกระบวนการทบทวนแนวคิดพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล การสร้างสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน และการประเมินสื่อที่ “ละอ่อนดอนแก้ว” และพี่จากนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กว่า ๗๐ คนเรียนรู้และสร้างสรรค์สื่อร่วมกัน

ขอบคุณ ภาพ:ข่าว เพจ Nithed CMRU-NithedShow

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่