คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


เด็กทันสื่อ-เด็กทำสื่อ

วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นิเทศศาสตร์ CMRU จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน “ละอ่อนดอนแก้วฯ สื่อสาร - สร้างสรรค์สื่อ – สร้างความร่วมมือต้านโรคภัย กิจกรรมเด็กทันสื่อ-เด็กทำสื่อ

       อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ในการเรียนรู้ วางแผนและผลิตสื่อ ขับเคลื่อนความสุขด้วยการสื่อสาร ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 และการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ๆ ภายใต้ชื่อโครงการ “ละอ่อนดอนแก้วฯ สื่อสาร - สร้างสรรค์สื่อ – สร้างความร่วมมือต้านโรคภัย ภายใต้โครงการ MIDL for Inclusive Cities 2020” กิจกรรมเด็กทันสื่อ - เด็กทำสื่อ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ วัดดอนแก้ว ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

      โดยได้รับเมตตาจาก พระใบฎีกาเจริญศักดิ์ สิริภทโท เจ้าอาวสวัดดอนแก้ว พระครูใบฎีกาฉัตรชัย กตปุญโญ พระวิทยากร และแม่ครูศิรัญญา สุนทร ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการเรื่องคุณธรรม การพัฒนาตนเอง สังคมและสังคมออนไลน์ และการใช้สื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน

ขอบคุณ ภาพ:ข่าว เพจ Nithed CMRU-NithedShow

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่