คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ 29 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำทีมผู้บริหาร หัวหน้าภาค และประธานหลักสูตร เข้าร่วม ต้อนรับ ผู้บริหารคณะ, ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้แทนคณาจารย์ จากคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่นำทีมโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์  ควรรู้ดี คณบดี ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์ให้คำปรึกษาชีวิตแก่นักศึกษาออนไลน์  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่