คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ให้บริการวิชาการ "การขายสินค้าออนไลน์"

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์กุสุมา สีดาเพ็ง และ อาจารย์อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ หัวข้อ เรื่อง การขายสินค้าออนไลน์ และช่องทางการขายสินค้าผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เทศบาลริมเหนือ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าทางดิจืทัลให้แก่กลุ่มอาชีพตำบลริมเหนือและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตำบลริมเหนือ เพื่อให้ความรู้ในการขายสินค้าออนไลน์ และทราบถึงช่องทางการขายสินค้าออนไลน์มากขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมเหนือ 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่