คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ฟรี! แอพพลิเคชั่นพยากรณ์น้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 เดือน สิงหาคม ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์ศุภชัย มุกดาสนิท อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และคณะทำงานวิจัยได้รับอนุมัติทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการพยากรณ์น้ำท่วมในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่น  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการ 

ทั้งนี้โครงการวิจัยดังกล่าว ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นพยากรณ์น้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลระดับน้ำปัจจุบัน และคาดการณ์ระดับน้ำล่วงหน้า 6 ชั่วโมง 9 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง และ 15 ชั่วโมง ณ ตำแหน่ง P1 สะพานนวรัฐ  และในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ผ่านแอพพลิเคชั่นได้สะดวก รวดเร็วทุกที่ทุกเวลา

สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 

ไฟล์ดาวน์โหลด


วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด


คณะวิทยาการจัดการ

สถานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ใหม่ พ.ศ.2563)

บรรยายในหัวข้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ให้แก่อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และการแนะนำการกรอกแบบฟอร์มสำหรับการยื่นเรื่องเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย นางสาววันวิสาข์ สมควร บุคลากรกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย          ราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่