คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ผู้เข้ารับรางวัลประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 07 เดือน สิงหาคม ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ, นางสาวลำดวน ไชยอาษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้ารับมอบรางวัลเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563  และนายอนุพงษ์  แสนใจบาล นักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เข้ารับรางวัลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563  ในที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2563  โดยมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารบริหารและอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

ขอบคุณภาพ : ข่าวประชาสัมพันธ์ www.cmru.ac.th

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่