คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


มอบสื่อผลงานการผลิตสื่อเพื่อชุมชน

วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ รหัส ๖๐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบสื่อผลงานการผลิตสื่อเพื่อชุมชน ชุมชนบ้านดอกแดง และจัดกิจกรรมสื่อสาร สร้างสรรค์ ทันสื่อ ในรายวิชาการผลิตสื่อเพื่อชุมชน วันเสาร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ชุมชนบ้านดอกแดง ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน ผู้บริหารเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอกแดง ชาวบ้านบ้านดอกแดง ผศ.ศุภณิช จันทร์สอน ผู้สอน เข้าร่วมกิจกรรม และอาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในกิจกรรม

ขอบคุณภาพ/ข่าว : เพจ Nithed CMRU-NithedShow

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่