คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 / 2563

วันที่ 20 เดือน มกราคม ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่  17 มกราคม 2563 นายทินกร นำบุญจิตต์ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการคณะ ทั้งในด้านของการบริหารจัดการ งบประมาณโครงการต่างๆ การจัดการเรียนการสอน แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะ และประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการด้านต่างๆ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการประจำคณะ ผู้บริหารคณะ และหัวหน้าภาควิชาเข้าร่วมประชุม ในโอกาสนี้ ประธานในที่ประชุมได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความชื่นชมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขันระดับประเทศ จากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ทีม Quad Squad
1.นางสาวโสภารี  นิน
2.นางสาวกัลยกร  พูลสินากร
3.นางสาวสุธาทิพย์ ทรัพย์เรือนชัย
4.นายศศิศร ศศิวัฒนพร

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ได้รับรางวัล ชมเชย ผลงาน“เปิดไฟเลี้ยว ” 
การประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย 
จาก โครงการ Campus Challenge 2019  จัดโดย TOYOTA ถนนสีขาว 

ทีม We Share Wheelchair
1.นางสาวนาว ตาจุมปา
นักศึกษาภาควิชาการจัดการธุรกิจและนวัตกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.นายณัฐชนน รักสกุล
นักศึกษาภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3.นายพันธกานต์ ตรีฉันท์
นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4.นายธนาวุธ  เกตุชีพ
นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ได้รับรางวัล ชมเชย และ Popular Vote ผลงาน“การมีน้ำใจให้คนพิการและผู้ร่วมทาง” 
การประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย 
จาก โครงการ Campus Challenge 2019  จัดโดย TOYOTA ถนนสีขาว 

ทีม Success
1.นางสาวปัญชิกา ปิวะนา
2.นายจิตตพงษ์ วิเวชทรางกุล
3.นายพิชัยภูษิต อุดมทรัพย์โภคิน
4.นางสาวบุษยมาส งามจั่นศรี
5.นางสาวสินีนาถ ธนูใจ

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 
ผลงานการประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ ฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 
โดย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ทีม Yessir
1.นายกิตตินันท์ วรรณสิทธิ์
2.นายจิตตพงษ์ วิเวชทรางกุล
3.นายณัฐพล ลีลาบริบาล
4.นายภัทรดนัย นันไชย 
5.นายศรัณย์ ศรีมา
6.นายอภิสิทธิ์ สิทธิโชติ

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular Vote 
ผลงานการประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
โดย สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่