คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


โครงการเชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 21 เดือน มีนาคม ปี 2019 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

     คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการเชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการขึ้น ในวันที่ 26-27 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายให้กับศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและเสนอข้อคิดเห็นในการขับเคลื่อนกิจกรรมของศิษย์เก่าของคณะวิทยาการจัดการ โดยมี อ.ดร.อรกัญญา  กาญจนธารากุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมหารือกับ คณะกรรมการศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ นายดวงดี พระทอง ที่ปรึกษาชมรมศิษย์เก่า นางสาวรุ่งฟ้าประภาศรี พวกอินแสง ประธานชมรมศิษย์เก่า และคณะกรรมการชมรม รวมถึงสโมสรนักศึกษาภาคปกติ ในการนี้ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ แบ่งบันน้ำใจไออุ่นสู่เด็กดอยภูเขา ณ โรงเรียนบ้านสบป่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่