คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


BTC จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและการยื่นงบการเงินผ่านระบบออนไลน์(E-FilING)

วันที่ 21 เดือน มีนาคม ปี 2019 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและการยื่นงบการเงินผ่านระบบออนไลน์(E-FilING)ให้แก่บุคลากรที่ทำงานในส่วนงานบริหารงานบุคคล นักศึกษา และผู้สนใจ จำนวนกว่า 50 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณบรรณภพ มือคม กรรมการผู้จัดการสำนักงานบัญชี เอ็น.เอ.เอ็ม.แอ็คเค้าท์ติ้ง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับ สรุปขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติตลอดจนตัวอย่างเอกสาร และการกรอกเอกสารต่างๆ ของการจัดทำงบการเงินที่ถูกต้องตามาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการยื่นงบการเงินผ่านระบบ E-Filing,แสดงตัวอย่างงบการเงินที่ไม่ถูกต้อง ที่ผู้สอบบัญชีมักให้นำกลับไปแก้ไข,เป็นการอบรมทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติ (Workshop) ในการฝึกจัดทำและกรอกเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้อบรมนำไปปฏิบัติได้จริง ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่