A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: mis_file_NumView_num

Filename: models/main_model.php

Line Number: 244



คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล




A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: url

Filename: views/misDetail.php

Line Number: 105

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคม



A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: mis_file_id

Filename: views/misDetail.php

Line Number: 127

/">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: mis_file_id

Filename: views/misDetail.php

Line Number: 129

/" data-numposts="5">

แจ้งเลื่อนการสัมมนาวิชาการเรื่องมาตรการรับมือActive shooterกับความปลอดภัยของประชาชน

ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอส่งนโยบายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญยื่นเสนอราคากลางเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า

การประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการอบีมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

ขอเชิญเสนอชื่อผ฿ู้สมควรได้รับคัดเลือกศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา ปี พ.ศ.2563




คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่