A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: mis_file_NumView_num

Filename: models/main_model.php

Line Number: 244คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: url

Filename: views/misDetail.php

Line Number: 105

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมA PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: mis_file_id

Filename: views/misDetail.php

Line Number: 127

/">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: mis_file_id

Filename: views/misDetail.php

Line Number: 129

/" data-numposts="5">

มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า2019

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการPre Talent Movilityประจำปี63

ขอส่งเรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการBig Data Cloud Computing 2020

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่10

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภาปี63
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่