คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


การประกวดแอนิเมชั่นและคลิปวิดีโอ ประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดอ่าน 20 ครั้ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่นและคลิปวิดีโอ ประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด : Save Zone, No New Face” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๓๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสสังคมให้ตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด เพื่อรณรงค์การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่ เพื่อให้มีสื่อที่ทันยุค ทันสมัย เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเยาวชนในปัจจุบัน หัวข้อการประกวด “สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด” เพื่อสื่อให้เห็นวิธีคิดของเยาวชนรุ่นใหม่ในการจัดการกับปัญหายาเสพติดอย่างสร้างสรรค์ โดยอาศัยพลังของเยาวชนในการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ คุณสมบัติ นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด/กำกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภทของการประกวด ประเภทแอนิเมชั่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานของนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมประกวดได้ทั้งประเภทบุคคลหรือทีม (ไม่เกิน ๓ คน) คนหรือทีมละ ๑ ผลงาน โดยไม่จำกัดจำนวน เป็นผลงานแอนิเมชั่น ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค แต่ต้องมีภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ ภายใต้หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด” ความยาวไม่เกิน ๓ นาที (ไม่รวม intro title และ end credit) ผลงานต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดภาพ ๑๖ : ๙ (wide screen) ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๐๘๐p รูปแบบไฟล์นามสกุล .AVI หรือ .MOV เท่านั้น เครดิตท้ายผลงาน (end credit) ต้องมีชื่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดส่งผลงานในรูปแบบ DVD หรือ Flash Drive จานวน ๑ ชุด ประเภทคลิปวิดีโอ สถาบันอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานของนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมประกวดได้ทั้งประเภทบุคคลหรือทีม (ไม่เกิน ๕ คน) คนหรือทีมละ ๑ ผลงาน โดยไม่จากัดจานวน เป็นผลงานคลิปวิดีโอ ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค ภายใต้หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด” ความยาวไม่เกิน ๕ นาที (ไม่รวม intro title และ end credit) ผลงานต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดภาพ ๑๖ : ๙ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๐๘๐p รูปแบบไฟล์นามสกุล .MPEG4 .MP4 หรือ .MOV เท่านั้น เครดิตท้ายผลงาน (end credit) ต้องมีชื่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดส่งผลงานในรูปแบบ DVD หรือ Flash Drive จานวน ๑ ชุด กำหนดระยะเวลา หมดเขตรับผลงานภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประกาศผลการประกวด วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ อ่านรายะเลียดได้ที่นี่เลยค่ะ http://contestwar.com/contest/15216


ไฟล์ดาวน์โหลด


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคม


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่