คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

******** ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้างานวิจัย *****
******** ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการคุมสอบ กรณีคุมสอบแทน *****
******** ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการคุมสอบ กรณีสลับการคุมสอบ *****
******** ดาวน์โหลด ตารางคุมสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 *****
******** ดาวน์โหลดฟอนท์แห่งชาติ *****
******** ดาวน์โหลด 13 ฟอนท์แห่งชาติ *****
******** แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ *****

Template ข้อสอบออนไลน์
Template รายชื่อนักศึกษา สอบออนไลน์
เอกสารแจ้งข้อมูลการขอสอบออนไลน์

เกี่ยวกับการส่งผลการเรียนและเอกสารธุรการอื่น ๆ

- บันทึกข้อความขอเชิญวิทยากรที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย กรณีถึงเจ้าตัวโดยตรง - หนังสือเชิญวิทยากรที่เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรณีถึงเจ้าตัวโดยตรง
- บันทึกข้อความขอเชิญวิทยากรที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย กรณีผ่านหัวหน้าหน่วยงาน - หนังสือเชิญวิทยากรที่เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรณีผ่านหัวหน้าหน่วยงาน
- หนังสือขออนุเคราะห์นำนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายในหน่วยงานภายนอก - บันทึกข้อความขอนำนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายในหน่วยงานภายใน
- หนังสือขออนุเคราะห์นำนักศึกษาเข้าศึกษาดุงานในหน่วยงานภายนอก - บันทึกข้อความกรณีที่จะให้คณบดีลงนาม เป็นเลขออกจากสำนักงานคณบดี
- บันทึกข้อความกรณีนักศึกษาจะมีการดำเนินเรื่่องต่างๆ ผ่านภาควิชาเข้าคณะ
- บันทึกข้อความชี้แจงเรื่องการไม่เข้าสอน / แจ้งงดสอน / แจ้งย้ายห้องสอน - บันทึกข้อความ​ขออนุญาตทำบัตรจอดรถ
- ใบสอนแทน - บันทึกข้อความ
- แบบฟอร์มคุมสอบแทน - ฟอร์มสำเนาอัดข้อสอบ
- ฟอร์มแก้ระดับคะแนน I - ฟอร์มบันทึกแก้ไขเกรด
- คำอธิบายวิธีการส่งเกรด - ใบสมัครอาจารย์พิเศษ
- แบบฟอร์มส่งระดับคะแนน - ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากร
- แบบประเมินผลการเรียน (ใบเก็บคะแนนนักศึกษา) - แบบฟอร์มขออนุเคราะห์ทำบัตรจอดรถยนต์
- รายละเอียดระบบค่าระดับคะแนนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร -แบบฟอร์มการรายงานผลการนำเสนอผลงานวิชาการ
- แบบบันทึกการนิเทศก์งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - คู่มือการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ใบลา - ปฏิทินและใบสมัคร การเรียนภาษาต่างประเทศอาเซียน

เอกสารการประกันคุณภาพ และงานแผนงาน

- สรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2562 - สรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2561
- สรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2560
- PL.201 แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ - ขออนุญาตเข้ารับการอบรม/เดินทางไปราชการ และขออนุเคราะห์ออกคำสั่งเดินทางไปราชการ
- แบบฟอร์มโครงการ(กองคลัง) - ปฏิทินการดำเนินการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559
- แบบขออนุญาตดำเนินโครงการ - COMMON DATA SET
- แบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการฝึกอบรม - แบบฟอร์มรายงานการให้บริการวิชาการ
- รายละเอียดเล่มสรุปโครงการ - แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม KPI ของโครงการ (PL.09)

เอกสารเกี่ยวกับงาน FIS (Faculty Information System)

- แบบเสนอสารสนเทศด้านงานวิจัย - แบบเสนอสารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากร
- แบบเสนอสารสนเทศด้านการให้บริการวิชาการ - แบบเสนอสารสนเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา
- แบบเสนอสารสนเทศด้านแฟ้มผลงาน/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ - แบบเสนอสารสนเทศด้านการได้รับรางวัล และเกียรติคุณ

ไฟล์รูปเล่มสรุปผลโครงการ

- ไฟล์รูปเล่มสรุปผลโครงการคณะวิทยาการจัดการ - ไฟล์รูปเล่มสรุปผลโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์
- ไฟล์รูปเล่มสรุปผลโครงการหลักสูตรการจัดการ - ไฟล์รูปเล่มสรุปผลโครงการหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- ไฟล์รูปเล่มสรุปผลโครงการหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ - ไฟล์รูปเล่มสรุปผลโครงการหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ
- ไฟล์รูปเล่มสรุปผลโครงการหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - ไฟล์รูปเล่มสรุปผลโครงการหลักสูตรการตลาด
- ไฟล์รูปเล่มสรุปผลโครงการหลักสูตรบัญชี - ไฟล์รูปเล่มสรุปผลโครงการหลักสูตรนิเทศศาสตร์

เอกสารอื่น ๆ

- รายชื่ออาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ - แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
- รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำคณะ - ระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ
- คู่มืออาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ - บทความงานวิจัยปางหมู
- บทความจากงานวิจัยลำไยอบแห้งสีทอง - สรุปแนวทางการปฏิบัติโครงการเชิงปฏิบัติการ การจัดความรู้บุคลากรสายสนับสนุน
- คู่มือคำร้องออนไลน์สำหรับอาจารย์ผู้สอน - คู่มือคำร้องออนไลน์สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
- หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ - คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
- แบบนำเสนอโครงการพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - แบบฟอร์มข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- แบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบฟอร์มแตกตัวคูณ (แบบฟอร์ม Ks 60 - 5)คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่