คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชวิทย์ นิลวรรณ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร. วาริพิณ มงคลสมัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย บุญมี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ ดร. อุไร ไชยเสน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

นางสุนีย์ ทองอินทร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
นายทินกร  นำบุญจิตต์

นายทินกร นำบุญจิตต์
ประธานกรรมการ


รองศาสตราจารย์ บุญสวาท พฤกษิกานนท์

รองศาสตราจารย์ บุญสวาท พฤกษิกานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายวิชัย  จั๋วแจ่มใส

นายวิชัย จั๋วแจ่มใส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายจุลนิตย์  วังวิวัฒน์

นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา อินใชย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา อินใชย
กรรมการ จากหัวหน้าภาควิชา


อาจารย์รัชนี เสาร์แก้ว

อาจารย์รัชนี เสาร์แก้ว
กรรมการ จากหัวหน้าภาควิชา


อาจารย์วีระยุทธ เศรษฐเสถียร

อาจารย์วีระยุทธ เศรษฐเสถียร
กรรมการ จากคณาจารย์ประจำ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภณิช จันทร์สอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภณิช จันทร์สอง
กรรมการ จากคณาจารย์ประจำ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชวิทย์  นิลวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชวิทย์ นิลวรรณ
กรรมการและเลขานุการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย บุญมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย บุญมี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


นางสุนีย์ ทองอินทร์

นางสุนีย์ ทองอินทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ


นางสาวเบญจมาศ สีตะพันธ์

นางสาวเบญจมาศ สีตะพันธุ์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่