คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา อินใชย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ รัชชุศานติ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนและงบประมาณ


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

อ.ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

นางสุนีย์ ทองอินทร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
นายทินกร  นำบุญจิตต์

นายทินกร นำบุญจิตต์
ประธานกรรมการ


รองศาสตราจารย์ บุญสวาท พฤกษิกานนท์

รองศาสตราจารย์ บุญสวาท พฤกษิกานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายวิชัย  จั๋วแจ่มใส

นายวิชัย จั๋วแจ่มใส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายจุลนิตย์  วังวิวัฒน์

นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพียงตะวัน พลอาจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพียงตะวัน พลอาจ
กรรมการ จากหัวหน้าภาควิชา


อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์

อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์
กรรมการ จากหัวหน้าภาควิชา


อาจารย์วีระยุทธ เศรษฐเสถียร

อาจารย์วีระยุทธ เศรษฐเสถียร
กรรมการ จากคณาจารย์ประจำ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภณิช จันทร์สอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภณิช จันทร์สอง
กรรมการ จากคณาจารย์ประจำ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
กรรมการและเลขานุการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย บุญมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา อินใชย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


นางสุนีย์ ทองอินทร์

นางสุนีย์ ทองอินทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ


นางสาวเบญจมาศ สีตะพันธ์

นางสาวเบญจมาศ สีตะพันธุ์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่