คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

FMS Academic Challenge 2019

วันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562

ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6


เนื้อหาการแข่งขัน

เนื้อหาครอบคลุมความรู้ทั่วไปทางด้านบริหารธุรกิจ ได้แก่ การจัดการ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การเป็นผู้ประกอบการ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด, เทคโนโลยีดิจิทัล, การบัญชีและการเงิน, เศรษฐศาสตร์ และ นิเทศศาสตร์


เอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน

บัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดง ณ วันที่ลงทะเบียนแข่งขัน


เงื่อนไขการแข่งขัน

1. การแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน แต่ละโรงเรียนส่งได้ไม่เกิน 2 ทีม (รับสมัครไม่เกิน 60 ทีม)
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวในวันแข่งขันด้วยตัวเอง ณ จุดรับลงทะเบียนไม่เกินเวลา 12.30 น.
3. รางวัลการแข่งขันมี 4 ระดับ
รางวัลที่ 1 สำหรับทีมที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับเงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียน
รางวัลที่ 2 สำหรับทีมที่มีคะแนนสูงเป็นอันดับที่สองจะได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียน
รางวัลที่ 3 สำหรับทีมที่มีคะแนนสูงเป็นอันดับที่สามจะได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียน
รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
4. ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันจะตัดสินด้วยคำถามสำรองทีละคำถามจนกว่าจะได้ผู้ชนะ ในกรณีที่ใช้คำถามสำรองจนหมดแล้วแต่ยังไม่ได้ผู้ชนะ จะนำคะแนนจากการแข่งขันรอบที่ 1 มาพิจารณา
5. อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนำเฉพาะบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน เข้าในบริเวณจัดการแข่งขันได้เท่านั้น
6. ผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ผู้ควบคุมทีม (ไม่เกินโรงเรียนละ 2 คน) จะได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ


รูปแบบการแข่งขัน
รอบที่ 1 ทดสอบโดยใช้ข้อสอบออนไลน์

ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องรายงานตัวในวันแข่งขัน ณ จุดรับลงทะเบียนไม่เกินเวลา 12.30 น.ผู้เข้าแข่งขันตอบคำถามปรนัย ทั้งหมด 50 ข้อ ให้เวลาทำข้อละ 30 วินาที ด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ แจ้งผลคะแนนภายหลังเสร็จสิ้นการทำข้อสอบข้อสุดท้าย ทีมงานจะรวบรวมคะแนนและประกาศคะแนน ทีมที่ทำคะแนนสูงสุด 15 ลำดับแรกจะได้เข้าแข่งขันรอบที่ 2 ในกรณีที่มีผลคะแนนเท่ากันในลำดับที่ 15 ทีมที่มีผลคะแนนเท่ากันนั้นจะได้ผ่านเข้ารอบที่ 2


รอบที่ 2 ทดสอบโดยใช้ข้อสอบอัตนัยและการตัดสินผู้ได้รับรางวัล

ผู้เข้าแข่งขันทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องรายงานตัวเพื่อทำการแข่งขันในรอบที่ 2 ไม่เกินเวลา 14.30 น.ผู้เข้าแข่งขันตอบคำถามอัตนัย จำนวน 5 ข้อ โดยการสุ่มเลือกจากคำถามทั้งหมด 9 คำถาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม 9 สาขาวิชา (คำถามจะถูกสุ่มทีละข้อ และมีคำถามสำรองในกรณีที่คะแนนเท่ากันอีก 4 ข้อ) แจกคำถามให้ทำทีละข้อ มีเวลาทำข้อละ 2 นาที หลังจากหมดเวลาตอบคำถามแต่ละข้อจะทำการตรวจคำตอบโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และเฉลยคำตอบหลังจากตอบคำถามแต่ละข้อพร้อมประกาศคะแนนหลังจากทำข้อสอบครบทั้ง 5 ข้อ ในกรณีที่แข่งขันครบ 5 ข้อแล้วมี ทีมที่ได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 ทีม จะทำการแข่งขันโดยใช้คำถามสำรองทีละข้อ ในกรณีที่ใช้คำถามสำรองทั้ง 4 ข้อครบแล้ว แต่ยังไม่สามารถตัดสินหาผู้ชนะได้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะนำคะแนนในรอบที่ 1 มาพิจารณาตัดสินหมายเหตุ ***การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด***


>> ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน <<
รายชื่อทีมที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน


# โรงเรียน ชื่อ นักเรียน ชื่อ นักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 ราชโบริกานุเคราะห์ นางสาว ศศินา ทับทิมงาม นางสาว ยลลดา สุธาพจน์ นิชาภา อธิชลินทร
2 แม่ทะประชาสามัคคี นางสาว ทิพย์สุดา แปงป้อ นางสาว สุนันทา ยังวัน ชุติมน เป็งแก้ว
3 ดาราวิทยาลัย นางสาว จรรยา คงความเพียร นางสาว ณัฐปารณีย์ รัตนหงษ์ทอง นางสายนที สิงห์คำ
4 พร้าววิทยาคม นางสาว พัชรี นิลปวน นางสาว ญาณินท์ แสนมี่ นางสาวรัตติยา วิริยะ
5 พร้าววิทยาคม นางสาว กัณญาภรณ์ เจ๊กจันทึก นางสาว นภัสสร แซ่เท้า นางจำลอง วารุกา
6 เทพศิรินทร์. เชียงใหม่ นางสาว นัชธิกาน สันชัย นางสาว ฤดี วงค์เครือจันทร์ นางรมณ ปัญญาฟอง
7 เทพศิรินทร์. เชียงใหม่ นางสาว พลอยลดา ยะยศ นางสาว บัวลอย ธาราวิมาน นางรมณ ปัญญาฟอง
8 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา นางสาว สุวิชาดา ปาตัน นางสาว อักษิพร หมื่นคุณ นางสาวศรีภรณ์ เมืองแก้ว
9 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา นางสาว วรรณธนา ยอดคำ นางสาว ศุภาวรรณ เงิินดังสิงห์ นางณิชดาภา จอมมูล
10 ดาราวิทยาลัย นาย ณัฐวรา ปันกัน นางสาว ปรียานันท์ สิทธิธรรม นางสาวกนกวรรณ แปงฟอง
11 แม่ริมวิทยาคม​ นาย เกียรติมงคล ปันวารี นางสาว รัตนาภรณ์​ ลอยมี นางสาววัฒนารี​ ขัดสี
12 เมืองปานพัฒนวิทย์ นางสาว จินดารัตน์ ยาง นางสาว อาริยา ไชยวงค์ นางณัฏฐภัทร ศรีเครือแก้ว
13 เมืองปานพัฒนวิทย์ นางสาว กัญญาณัฐ รักพงค์ นางสาว ธนาภรณ์ หวานแหลม นางณัฏฐภัทร ศรีเครือแก้ว
14 แม่ริมวิทยาคม นาย เพชรกล้า พนมไพร นาย อิสราพงษ์ โถนาค นางอนัญญา​ แสนยะ
15 ฝางชนูปถัมภ์ นาย เกรียงไกร เล่นทัศน์ นาย ธนกฤต เเสนเลิศ นางสาวหทัยรัตน์ สมคำหล้า
16 สันกำแพง นาย กันต์กวี ทองอนันตรัตน์ นางสาว ณัฐริกา บุญมาอูป นางศิริยุคล สมสัตย์
17 สันกำแพง นาย จิรายุส โยตะมาน นางสาว เพ็ญนภา วงศ์เชษฐา นางศิริยุคล สมสัตย์
18 กิ่วลมวิทยา นาย ปิยะศักดิ์ อินกาวี นาย พีรวัฒน์ ธีรพงษ์ นางระพี ไกรภพ
19 กิ่วลมวิทยา นาย ระพีพงศ์ สีดี นางสาว ชุติพร นิลแนม นางระพี ไกรภพ
20 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว นางสาว นาเผอะ จะอือ นางสาว กาญจนา ลุงสวย นางสาวประภัสสร ชื่นชูไพร
21 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว นาย สมศักดิ์ มาเยอะ นาย กตัญญู ศิรินุชคำ นางสาวสุภาพร หรรษาพนาไพร
22 ฝางชนูปถัมภ์ นาย ธเนศพล งามเมือง นาย สถิตคุณ ศรีบุญเรือง นางสาวหทัยรัตน์ สมคำหล้า
23 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม นางสาว เกสรา ฉิมนาคเงิน นางสาว พรวดี ดุเจโต๊ะ นางสาวชมพูนุท จันต๊ะวงศ์
24 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม นางสาว มาธาวี จี้เหียะ นางสาว ศลิษา สกุลจันทร์งาม นางสาวชมพูนุท จันต๊ะวงศ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ