คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Supplementary class students from the Department of Communication Arts organized a seminar titled " Awaken creative ideas with ‘Pai Sicro’ "

                  On February 23, 2020, Asst. Prof. Dejawit Nilawan, Dean of Faculty of Management Sciences presided over the opening ceremony of the seminar "Awaken creative ideas with ‘Pai Sicro’" that organized by supplementary class students from the Department of Communication Arts at Mini Theater Room, 4th Floor, Office of Digital Education, Chiang Mai Rajabhat University. In the siminar, Mr. Rachan Funtiam (Pai Sicro) was invited to be a guest speaker.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com