คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Create a new generation of entrepreneurs for society

           On February 19, 2020, Asst. Prof. Dr. Supharerk Tharaphitakwong, Assistant to the president presided over the opening ceremony of “Create a new generation of entrepreneurs for society project” that organized by Entrepreneurship Program, Department of Business Administration at the area of Phra Phuttha Chaturatid courtyard. The project aimed to enable 2nd and 3rd year students to practice in being an entrepreneur and able to start a business with creativity and focus on innovation which is the development of students' potential in line with the identity of the program, which is to have an entrepreneurial personality.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com