คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Strengthen awareness of online media for children and youth in Sansai Mahawong Sub-district

         On February 19, 2020, Mr. Polsaran Sanyathip, Head of Department of Communication Arts, Faculty of Management Sciences leads NITHED students organized activities and special lectures in the project of " Strengthen awareness of online media for children and youth in Sansai Mahawong Sub-district”.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com