คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Future seedlings, Youth with Media literacy

           On February 18, 2020, the 3rd year students from the supplementary class of the Faculty of Management Sciences organized Media literacy campaign under the project "Future seedlings, Youth with Media literacy" at San Sai Wittayakom School, with Mr. Manop Wansri, deputy director of the Sansai Witthayakhom School presided over the opening ceremony of the activity. In an event, Ms. Kanokrat Panya from the Radio Broadcasting Authority of Thailand, Chiang Mai Province is a guest speaker.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com