คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Meet entrepreneurs: Owner of daisho.sushi

         On February 13, 2020, Entrepreneur program, Department of Business Administration organized of the project of “Meet entrepreneurs”. The project aimed to create experience learning outside the classroom and to understanding of the business operations of entrepreneurs from meeting with real entrepreneurs which affects being a potential entrepreneur in the future. In an event, students are inspired to create business by Mr. Nirut Kaewkhamfu, the owner of daisho.sushi.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com