คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


NITHED student won the prize designing concepts and plans for solving smoke dust problems

       On February 10, 2020, Mr. Piyapong Thanakun, 4th year student from the Department of Communication Arts and team have won the prize designing concepts and plans for solving smoke dust problems at the SMOGATHON THAILAND 2020. The project organized by the United States International Development Agency (USAID), NASA, the Mekong Servier Project (SERVIR-Mekong), Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) and Pollution Control Department of Thailand.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com