คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Student post supervision activity

             On February 17, 2020, the Faculty of Management Sciences organized the 2nd semester student post supervision activities, academic year 2019. The activity aimed to share experiences in careers and knowledge for senior students before graduation, to provide guidance in working with others in society, and also to strengthen the relationship between students, faculty and the university. There was a special lecture entitled "Techniques for Writing a Super Resume to Get Getter Job” by Mr. Krittaphat Na Phatthalung, guest speaker from JOB TOP GUN Company Limited.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com